بررسی عملکرد سال 1398 شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی با ارایه صورتهای مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت منتهی به تاریخ 29 اسفند 1398 در تاریخ  30/4/199 با حضور جناب آقای دکتر نعمت اله انوری مدیر عامل شرکت در محل سازمان تامین اجتماعی کشور برگزار شد.