1- پروژه سرعین

2- پروژه انزلی

3- پروژه هتل لاهیجان

4- طراحی و توسعه پل رومی

5- طراحی و توسعه  شمس آباد

6- بازسازی نکا

7- پروژه باغ عظیمیه کرج