آگهي مناقصه (از طريق سامانه)

Table of Contents

شــركت رفاه گســتر تامين اجتماعي درنظر دارد عمليات بازســازي ابنيه، تاســيســات مكانيكي و برقي مراكز (رفاهي/اقامتي/رســتوران) واقع در اســتان های مختلف کشور را از طريق مناقصه (از طريق سامانه) و براي پيمانكاران با حداقل شرايط :

داشـتن ماهيت حقوقي با رتبه ٥ ابنيه و سـاختمان (اعتبار حداقل سـه ماهه)

٣ سـال آخرين سـابقه بيمه پرداختي

دا شتن سابقه اجراي٤ كار مشابه ،

از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد ايران) بخش خرید جزئی و متوسط واگذار نمايد. كليه مراحل برگزاري از دريافت ا سناد و گشايش پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ايران) به نشاني setadiran.ir انجام خواهد شد. بديهي ا ست در صورت عدم احراز حداقل شرايط مطرح شده فوق، مبلغ/ضمانتنامه شركت در ارزيابي به نفع كارفرما ضبط خواهد شد. شـركت كنندگان مي توانند تا روز شـنبه مورخ ١٤٠٢/١٢/١٢ جهت دريافت اسـناد به سـامانه سـتاد ايران بخش خرید جزئی و متوسط مراجعه نمايند. لازم ذكر است محتويات پاكت (الف) علاوه بر بارگزاري تصاوير آن در سامانه مذكور، اصل آن را در پاكت سربسته حداكثر تا روز يكشنبه مورخ ١٤٠٢/١٢/١٣ به نشاني دبيرخانه شركت رفاه گسترتامين اجتماعي واقع در بزرگراه ســـتاري، جنب مجتمع كورش، خيابان پيامبر مركزي، بن بســـت امامت، پلاك ،٣ طبقه سوم مراجعه و تحويل نمايند. تلفن 44952260-021 شماره همراه 09128275070