پذيرش ميهمانان گرامي در اين مركز به دو شيوه انجام مي گيرد كه چارت اجرايي آن نشان داده شده است.

از طریق دیدگاه

از طریق ارسال نمابر

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial